Privatumo politika

Taisyklės atnaujintos 2024-05-03

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Bendrovė arba Asmens duomenų valdytojas – UAB Paula Laurus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 305607683, buveinės adresas Kauno g. 16-215, Vilnius, LT-03212, Lietuva.

1.2. Klientas arba Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (tame tarpe tinklapio lankytojai), kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.

1.3. Elektroninė parduotuvė – Bendrovės elektroninė parduotuvė adresu zaisluklubas.lt

1.4. Paslaugos –Bendrovės teikiamos žaislų nuomos paslaugos.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Bendrovei, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis su Bendrove bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Elektroninėje parduotuvėje, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt.

1.8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant tinklapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

1.11. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.

1.12. Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie Elektroninės parduotuvės.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.

2.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.

2.3. Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:

2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

2.3.3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

2.3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

2.3.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

2.3.6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;

2.3.7. Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

2.4. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja susipažino. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir neužsakyti Paslaugų  Elektroninėje parduotuvėje.

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje parduotuvėje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Bendrovės nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama Elektroninėje parduotuvėje.

2.6. Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos, arba per savo Paskyrą prisiregistravus Elektroninėje parduotuvėje.

2.7. Pirminės registracijos prie Elektroninės parduotuvės metu per Paskyrą, Klientas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį, bei pateikti tikslius Asmens duomenis Bendrovei. Klientas atsako už jų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Klientui suteikiamas identifikavimo kodas.

2.8. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje Klientas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis Bendrovei ir atsako už jų teisingumą.

2.9. Klientas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba kreiptis į Bendrovę su prašymu panaikinti Paskyrą.

2.10. Klientas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS, KOREGAVIMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

3.1.1. Paskyros Elektroninėje parduotuvėje administravimo tikslu, sutarties vykdymo pagrindu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, vartotojo vardas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, kliento vaiko vardas ir amžius/gimimo metai, IP adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., pasirinktas apmokėjimo būdas), informacija apie pasirinktą narystę. Asmens duomenų, naudojamų Elektroninės parduotuvės paskyros administravimo tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos. 

3.1.2. Prekių (dovanų kuponų) / Paslaugų užsakymo ir pristatymo tikslu sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, kliento vaiko vardas ir amžius/gimimo metai (jeigu aktualu), prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos nr., pasirinktas apmokėjimo būdas). Asmens duomenų, naudojamų elektroninės prekybos tikslu, saugojimo trukmė yra 10 (dešimt) metų nuo sutarties galiojimo pabaigos dienos..

3.1.3. Tiesioginės rinkodaros tikslu, teisėto intereso siūlyti panašias paslaugas pagrindu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, vaiko amžius, gimimo data, gyvenamoji vietovė. Asmens duomenų, naudojamų Tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo trukmė yra 2 (dveji) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos. 

3.2. Jeigu neišreiškęs prieštaravimų tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Klientas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Bendrovę, Bendrovė nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.

3.3. Klientas turi teisę išreikšti prieštaravimus Bendrovei tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu info@zaisluklubas.lt ir aiškiai nurodydamas, kad prieštarauja dėl jo Asmens duomenų naudojimo Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų arba paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške.

4. KLIENTŲ TEISĖS Į ASMENS DUOMENIS

4.1. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymu:

4.1.1.. gauti iš Bendrovės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

4.1.2. gauti iš Bendrovės informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

4.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.

4.1.4. reikalauti perkelti Kliento duomenis, kurie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, kitam asmens duomenų valdytojui (jeigu techniškai įmanoma). 

4.2. Realizuodamas savo teises, Klientas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Bendrovė neatlygintinai teikia Duomenų subjektui informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto Asmens duomenis kartą per metus. Klientas, realizuoti savo teises, numatytas 4.1 punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu info@zaisluklubas.lt. Bendrovė turi teisę koreguoti, keisti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę.

4.3. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Bendrovė pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

4.4. Jeigu Klientas nėra patenkintas Bendrovės pateiktu atsakymu į užklausą dėl Asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo arba mano, kad Bendrovė pažeidžia teisės aktų reikalavimus tvarkydama Kliento Asmens duomenis, Klientas gali pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva arba el. paštu ada@ada.lt). 

5. KLIENTO DUOMENŲ PERDAVIMAS

5.1. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

5.1.1. Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;

5.1.2. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla;

5.1.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

5.1.4. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis stripe.com platforma, todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama stripe.com.

5.2. Tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, Kliento Asmens duomenys gali būti saugomi Bendrovės serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.

5.3. Bendrovė, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6. SLAPUKAI

6.1. Tam, kad Elektroninėje parduotuvėje Bendrovė galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Bendrovė naudoja slapukus. 

6.2. Klientas savo aktyviais veiksmais gali išreikšti sutikimą, jog Kliento kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija Slapukai (angl. cookies), kuri naudojama Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Klientui nedavus sutikimo dėl slapukų naudojimo, slapukai, kurie nėra techninio pobūdžio, į Kliento įrenginį nebus įrašomi.

6.3. Klientas slapukus gali valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Naršyklės („Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ir kt.) nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės.

6.4. Informuojame, kad daugumoje naršyklių galima:

  • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
  • blokuoti trečiųjų šalių slapukus; 
  • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių; 
  • blokuoti visų slapukų siuntimą;
  • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

6.5. Klientas bet kada gali atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus, pakeitęs nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys, o Elektroninė parduotuvė gali neveikti arba tinkamai neveikti. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės Elektronine parduotuve. 

6.6. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

7.2. Iškilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais: info@zaisluklubas.lt

Privatumo politika atnaujinta: 2024 m. balandžio 23 d.