Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos
1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

Pardavėjo teisės
3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjo įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
4.4. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nustatoma, kad grąžintų prekių stovis atitinka reikalavimus.

Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes bei paslaugas ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
6.3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę. Pastebėjus prekės komplektacijos ar kokybės trūkumus Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Pardavėjui ir Pirkėjui sutarus, kokybės neatitinkančios prekės Pardavėja pakeičiamos kitomis.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja prižiūrėti bei atsakingai elgtis su gautomis prekėmis bei grąžinti prekes tokios pat būklės ir kokybės kokios jos buvo gautos, išskyrus normalų nusidėvėjimą.

6.5. Pirkėjas įsipareigoja atlyginti bet kokią žalą padarytą prekėms atitinkamai išsipirkdamas sugadintas, pamestas ar kitaip neigiamai paveiktas prekes, kurias privaloma grąžinti arba sutarus su Pardavėju sumokėdamas vienkartinę kompensaciją. Pirkėjas sutinka, kad to nepadarius, Pardavėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimą, pareikalauti anksčiau laiko grąžinti suteiktas prekes bei išrašyti sąskaitą nuostolių padengimui. Pirkėjas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo gavimo apmokėti gautą sąskaitą.

6.6. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas neprisiima atsakomybės už sukeltą žalą turtui ar sveikatai naudojantis įsigytomis prekėmis ar paslaugomis.
6.7. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Prekių kainos
7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

Prekių ir paslaugų užsakymas ir apmokėjimas
8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes ar paslaugas, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
8.3. Atsiskaityti galima naudojantis Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis Stripe mokėjimų platforma.

8.4. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už traumas ar kitus turto ar sveikatos sugadinimus ar padarytą žalą naudojantis šioje parduotuvėje teikiamomis prekėmis ar paslaugomis.

8.5. Praėjus 7 dienoms po nepavykusio apmokėjimo už narystės atnaujinimą, narystė automatiškai atšaukiama ir iškviečiamas kurjeris atsiimti anksčiau siųstos žaislų dėžės. Pirkėjui negrąžinus turimų prekių per 7 dienas nuo apmokėto narystės termino pabaigos, Pardavėjas turi teisę išrašyti vienkartinę sąskaitą prekių kompensacijai, Pirkėjas įsipareigoja šią sąskaitą apmokėti per 3 darbo dienas. Kompensacijos suma atitinka negrąžintų prekių pardavimo kainą šioje internetinėje svetainėje.

8.6. Pirkėjas yra atsakingas už įsigytų paslaugų valdymą – atšaukimą. Atšaukti narystę Pirkėjas gali savo paskyroje, bet kuriuo metu iki narystės atsinaujinimo. Narystei atsinaujinus ir jos neatšaukus iki atsinaujinimo momento, mokėjimai nėra grąžinami. Narystei atsinaujinus ilgesniam nei vieno mėnesio terminui, Pirkėjas gali paprašyti grąžinti mokėjimą už kitus nei einamąjį mėnesį. Tokiu atveju yra pritaikomas vienkartinis 5 EUR administravimo mokestis.

Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
9.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
9.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.
9.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
9.5. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui negrąžinamos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.

Prekių grąžinimas
10.1. Prekės įsigytos paslaugų teikimo laikotarpiu bei už jas sumokėtos sumos nėra grąžinamos Pirkėjui. Atsižvelgiant į paslaugos bei prekių tipą, prekės parduodamos dažnu atveju yra naudotos, prieš jas įsigydamas Pirkėjas turėjo pakankamai laiko jas išbandyti ir susipažinti su visomis Prekių savybėmis. Šia sutartimi Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir sutinka, jog visos įsigytos prekės yra negrąžinamos ir pinigai už jas nėra grąžinami.
10.2. Pasibaigus apmokėtam narystės terminui, Pirkėjas privalo prekes grąžinti per 2 darbo dienas. Prekių grąžinimas atliekamas naudojantis DPD savitarnos svetaine: https://www.return-my-parcel.com/DPD-LT/Zaisluklubas

Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).