Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Taisyklės atnaujintos 2024-05-03

Bendrosios nuostatos
1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi elektronine parduotuve zaisluklubas.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) ir Elektroninėje parduotuvėje teikiamų paslaugų pagrindines sąlygas. Elektroninėje parduotuvę tvarko, administruoja ir paslaugas teikia UAB „Paula Laurus“ (toliau – Paslaugų teikėjas). 

1.2. Taisyklės yra sutartis tarp jūsų (toliau – Jūs arba Klientas) ir Paslaugų teikėjo. Naudodamasis Elektroninėje parduotuve Jūs įsipareigojate laikytis šių Taisyklių. Jei nesutinkate su Taisyklėmis, nesinaudokite Elektronine parduotuve.
1.3. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Klientas informuojamas Elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Paslaugos šių Taisyklių prasme apima dėžių su vaikų žaislais (toliau – Prekės) nuomos prenumeratos paslaugas (toliau – Paslaugos).

Paslaugų sutarties sudarymas
2.1. Paslaugų sutartis tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta, kuomet Klientas  suformuoja ir pateikia Prekių nuomos prenumeratos užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

Paslaugų teikėjo teisės
3.1. Paslaugų teikėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Klientui.
3.2. Jeigu Klientas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Elektronine parduotuve.

Paslaugų teikėjo įsipareigojimai
4.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Prekes pristatyti Kliento pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Paslaugų teikėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje užsakytų Prekių, Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Paslaugų sutartį prieš tai informavęs Klientą. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti analogišką Prekę. Klientui atsisakius, Paslaugų teikėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
4.4. Paslaugų teikėjas gali negrąžinti Klientui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol Prekės negrąžintos Paslaugų teikėjui ir nustatoma, kad grąžintų Prekių stovis atitinka reikalavimus (žr. 6.4).

Kliento teisės
5.1. Klientas turi teisę įsigyti Paslaugas šioje Elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

5.2. Klientas turi teisę Prekes įsigyti nuosavybėn suformuodamas Prekių pirkimo užsakymą Elektroninėje parduotuvėje.

5.3. Klientas gali įsigyti dovanų kuponą, kuris gali būti panaudotas tik Paslaugų įsigijimui. Dovanų kuponai negalioja kitoms prekėms ar paslaugoms. Dovanų kuponų grąžinimas ir keitimas netaikomas. Visi įsigyti dovanų kuponai ir mokėjimai už juos yra galutiniai ir negrąžinami.

Kliento įsipareigojimai
6.1. Klientas privalo sumokėti už Paslaugas, įskaitant ir pasirinktų narysčių atsinaujinimą, ir priimti Prekes šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jeigu Klientas Prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti Prekes, Paslaugų teikėjui pareikalavus Klientas privalo padengti Prekių grąžinimo išlaidas.
6.3. Prekių pristatymo Klientui metu Klientas privalo kartu su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir Prekės (-ių) būklę. Pastebėjus Prekės komplektacijos ar kokybės trūkumus Klientas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjui ir Klientui sutarus, kokybės neatitinkančios Prekės Paslaugų teikėjo pakeičiamos kitomis.

6.4. Klientas įsipareigoja prižiūrėti bei atsakingai elgtis su gautomis Prekėmis bei grąžinti Prekes tokios pat būklės ir kokybės kokios jos buvo gautos, išskyrus normalų nusidėvėjimą.

6.5. Klientas įsipareigoja atlyginti bet kokią žalą padarytą Prekėms atitinkamai išsipirkdamas sugadintas, pamestas ar kitaip neigiamai paveiktas Prekes, kurias privaloma grąžinti arba sutarus su Paslaugų teikėju sumokėdamas vienkartinę kompensaciją. Klientas sutinka, kad to nepadarius, Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimą, pareikalauti anksčiau laiko grąžinti suteiktas Prekes bei išrašyti sąskaitą nuostolių padengimui. Klientas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo gavimo apmokėti gautą sąskaitą.

6.6. Klientas sutinka, jog maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi Paslaugų teikėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos Jūs galite patirti naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Prekėmis, nepaisant to ar Paslaugų teikėjui buvo pranešta apie tokią žalą ar jos atsiradimo galimybę. Jeigu pagal taikomus įstatymus Paslaugų teikėjo atsakomybė už patirtą žalą negali būti visiškai apribota ir Paslaugų teikėjas negali būti atleistas nuo atsakomybės, Paslaugų teikėjo atsakomybė Jums ir (ar) tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 500 Eur suma.
6.7. Klientas, naudodamasis Elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Prekių patikrinimas

7.1. Gavęs Prekes ir prieš leidžiant vaikams su jomis žaisti Klientas įsipareigoja nedelsdamas jas kruopščiai patikrinti. Klientas privalo įvertinti žaislų būklę, komplektaciją, gamintojo nurodytą žaislo naudojimo amžiaus rekomendaciją. Klientas privalo susipažinti su visais Prekių aprašymais, naudojimo instrukcijomis, ir bet kokiomis kitomis pateiktomis rekomendacijomis ar įspėjimais.

7.2. Prieš leidžiant vaikams naudotis žaislais, Klientas privalo įsitikinti, kad žaislai yra visiškai saugūs ir tinkami naudojimui atsižvelgiant į kiekvieno vaiko amžių, fizinę bei psichologinę raidą, elgesį, įpročius, ir kitas svarbias aplinkybes. Jeigu Klientas nustato, kad žaislas nėra tinkamas ar saugus naudojimui, jis nedelsdamas privalo pranešti Paslaugų teikėjui ir nenaudoti tokio žaislo, kol jis nebus pakeistas tinkamu žaislu.

7.3. Kai kurie Klientui pateikti žaislai, pagal jų gamintojo rekomendaciją, gali būti skirti vyresnio amžiaus vaikams, nei Kliento vaikai. Tokiu atveju Klientas privalo savarankiškai įvertinti, ar toks žaislas yra tinkamas jo vaikui (-ams) pagal Taisyklių 7.2. nurodytus kriterijus, ir leisti vaikui žaisti su tokiu žaislu tik įsitikinus, jog toks žaislas nesukels grėsmės vaiko interesams, saugumui, sveikatai. 

7.3. Klientas prisiima visišką atsakomybę už bet kokias žaislų naudojimo pasekmes, įskaitant tokias pasekmes, kurios kilo jei nesilaikoma šiose nuostatose nustatytų patikrinimo ir saugumo užtikrinimo reikalavimų. Klientas pripažįsta, kad Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už bet kokius su žaislų naudojimu susijusius incidentus ar žalą, įskaitant ir tą, kuri atsiranda dėl Kliento nesilaikymo šiose nuostatose nustatytų patikrinimo ir saugumo užtikrinimo procedūrų.

Paslaugų kainos
8.1. Paslaugų kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros Paslaugų sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

Paslaugų užsakymas ir apmokėjimas
9.1. Klientas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias Prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Klientas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos Prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas Prekes. Klientas patvirtina, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
9.2. Atsiskaityti galima naudojantis Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis Stripe mokėjimų platforma.

9.4. Praėjus 7 dienoms po nepavykusio apmokėjimo už narystės atnaujinimą, narystė automatiškai atšaukiama ir iškviečiamas kurjeris atsiimti anksčiau siųstų Prekių. Klientui negrąžinus turimų prekių per 7 dienas nuo apmokėto narystės termino pabaigos, Paslaugų teikėjas turi teisę išrašyti vienkartinę sąskaitą Prekių kompensacijai, Klientas įsipareigoja šią sąskaitą apmokėti per 3 darbo dienas. Kompensacijos suma atitinka negrąžintų Prekių kainą, nurodomą Elektroninėje parduotuvėje.

9.5. Klientas yra atsakingas už įsigytų Paslaugų valdymą – atšaukimą. Atšaukti narystę Klientas gali savo paskyroje, bet kuriuo metu iki narystės atsinaujinimo (nebent pasirinktas 6/12 ar kt. termino planas, tokiu atveju narystę atšaukti galima tik pasibaigus pasirinktam terminui). Narystei atsinaujinus ir jos neatšaukus iki atsinaujinimo momento, mokėjimai nėra grąžinami. Narystei atsinaujinus ilgesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui, Klientas gali prašyti nutraukti Paslaugų teikimą anksčiau pasirinkto laiko sumokėdamas sutarties nutraukimo mokestį, kuris yra lygus 1 mėnesio narystės mokesčiui, ir kuris yra skirtas padengti Paslaugų teikėjo išlaidas patiriamas (i) administruojant Kliento narytės pasikeitimus ir ankstyvą nutraukimą; (ii) kontroliuojant Prekių valdymo problemas, sukeliamas Paslaugų teikimo nutraukimo prieš terminą ir Prekių buvimo pas Klientą po Paslaugų teikimo pabaigos; (iii) valdant paruoštą ar išsiųstą Prekių rinkinį, kuris būtų buvęs pateiktas Klientui, jeigu Klientas nebūtų nutraukęs Paslaugų sutarties anksčiau termino . Šis mokestis atitinka Paslaugų išankstinio nutraukimo kompensaciją ir nėra laikomas ar įtraukiamas į einamojo mėnesio mokėjimą, kuris yra skaičiuojamas nuo Prekių išsiuntimo momento.

9.6. Prenumerata/ narystė: Įsigydami narystę sutinkate mokėti mokestį už Paslaugas už laikotarpį, pasirinktą įsigyjant prenumeratą/ narystę.

9.7. Bet koks pasiūlymas ar akcija, pritaikyta pasirinktam terminui (1/3/6/12 mėn. ar kt. trukmės planams), galioja tik nurodytą laikotarpį ir atsinaujina automatiškai už pilną mėnesinės narystės kainą.

9.8. Jokios nuolaidos ar specialūs pasiūlymai nėra taikomi nebent tai specifiškai nurodyta apmokėjimo metu, t.y. jei užsakymo metu mokama suma yra 27,99 EUR, tai reiškia, kad tokia yra pasirinkto plano kaina, papildomos nuolaidos ar akcijos nėra taikomos po užsakymo atlikimo.

9.9. Narystės atsinaujinimas: prenumeruojant Paslaugas Jūs suprantate ir sutinkate, kad kiekvieną narystės atsinaujinimą mokėsite pilną narystės kainą, nurodyta užsakymo metu bei narysčių atnaujinimams negalioja papildomos nuolaidos ar pirmo užsakymo metu taikytos akcijos. Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės ir neįsipareigoja taikyti pinigų grąžinimo už automatinius narystės atnaujinimus jei narystė nebuvo atšaukta remiantis šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis. Jūs suprantate ir sutinkate, kad automatiškai bus skaičiuojamas narystės mokestis pasibaigus šiuo metu pasirinktam narystės terminui, nebent narystę atšauksite pasibaigus įsipareigojimo terminui prieš atsinaujinimą, pvz. 6 mėn. narystę atšaukti galite praėjus 6 mėn. nuo pirmo užsakymo datos, praėjus mėnesiui narystė atsinaujins be papildomų akcijų ar nuolaidų, kurios buvo taikytos pirmo užsakymo metu.

9.10. Jūsų narystė yra tęstinė ir atsinaujina automatiškai iki tol kol ją atšaukiate. Jūsų narystė automatiškai atsinaujins pasirinktam terminui pasibaigus įsipareigojimo laikotarpiui.

9.11. Nuolaidos/ specialūs pasiūlymai: Nuolaidos ir pasiūlymai įprastai yra taikomi 6/12 mėn. narystės planams su prielaida, kad pasiūlymu pasinaudojęs asmuo išbus pasirinktą laikotarpį. Jei pasirenkate narystę nutraukti nesuėjus įsipareigotam laikotarpiui, privalote kompensuoti visas nuolaidas ar suteiktas dovanas iki sprendimo narystę atšaukti momento. Kompensacijos suma nustatoma remiantis šia formule: kompensacija = suteiktų dovanų vertė + aktyvių narystės mokėjimų skaičius * mėnesinės narystės kaina (36,99 EUR) – atliktų mokėjimų suma. Aiškumo dėlei, pasirinkus narystę atšaukti nesuėjus pasirinktam terminui, narystė efektyviai konvertuojama į mėnesinę, kompensuojamos sumos atitinka tas, kurios būtų mokėtinos su mėnesiniu planu (36,99 EUR).

9.12. Patvirtindami šias sąlygas Jūs sutinkate, kad Jūsų narystės valdymas yra Jūsų atsakomybė ir pareiga. Narystę atšaukti galite prisijungę prie savo paskyros, kuri yra sukuriama automatiškai įsigyjant narystę. Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės atšaukti Kliento narystę už juos, už narystės valdymą ir atšaukimą išimtinai atsakingas yra Klientas.

9.13. Pradelsti mokėjimai – nutraukus narystę, kuomet Klientas turi pradelstų mokėjimų, klientas įsipareigoja sumokėti delspinigius. Delspinigių suma pradedama skaičiuoti nuo 4 kalendorinės dienos pradelsus mokėjimą, už kiekvieną pradelstą dieną yra taikomas vienkartinis 5 EUR mokestis. Šis mokestis neatleidžia kliento nuo einamojo mėnesio narystės mokėjimo.

Prekių pristatymas
10.1. Klientas, užsakydamas Paslaugas, privalo nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą.
10.2. Klientas privalo priimti Prekes pats. Jeigu Klientas prekių priimti pats negali, bet Prekės pristatytos Kliento nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
10.3. Paslaugų teikėjas pristato Prekes Klientui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais.
10.4. Visų suteikiamų naudoti Prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme. Paslaugų teikėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Kliento naudojamo monitoriaus ypatybių.
10.5. Klientui atsisakant Paslaugų sutarties, Klientui negrąžinamos jo sumokėtos sumos, įskaitant Kliento sumokėtas Prekės pristatymo išlaidas.

Prekių grąžinimas
11.1. Atšaukus narystę ir pasibaigus apmokėtam narystės terminui, iškviečiamas kurjeris grąžinti turimas Prekes. Apie kurjerio iškvietimą Klientas informuojamas el. laišku ar SMS žinute.

Baigiamosios nuostatos
12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).
12.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Paslaugų teikėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Paslaugų teikėju bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Paslaugų gavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).

Pardavėjo kontaktinė informacija:
Pavadinimas: UAB “Paula Laurus”
Adresas: Kauno g. 16, Vilnius, LT-03212
El. paštas: info@zaisluklubas.lt


Kodėl norite atšaukti narystę?

Loading...